×

प्रेम प्रसाद गुरुङ्ग

पोखरा महानगरपालिका-0/प्रमुख